1. അഘര്മാംശു

    1. നാ.
    2. തണുത്ത രശ്മികൾ ഉള്ളവൻ, ചന്ദ്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക