1. അഘാരി2

  1. നാ.
  2. ആപത്തിൽപ്പെട്ടവൻ
 2. അഘാരി1

  1. നാ.
  2. അഘഘ്നൻ
 3. അഗാരി1

  1. നാ.
  2. പർവതങ്ങളുടെ ശത്രുവായ ഇന്ദ്രൻ
 4. അകാരി

  1. നാ.
  2. പ്രവൃത്തിരഹിതൻ, ഈശ്വരൻ
 5. ആകരി

  1. വി.
  2. ഖനിയിലുണ്ടായത്
 6. അഗാരി2

  1. നാ.
  2. വീടുള്ളവൻ
 7. അഗരി

  1. നാ.
  2. ദേവതാളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക