1. അഘാശ്വൻ

    1. നാ.
    2. ചീത്തക്കുതിരയുള്ളവൻ
    3. പേദു എന്ന രാജാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക