1. അഘാർദനനവമി

    1. നാ.
    2. മഹാനവമി, ആശ്വിനമാസത്തിൽ വെളുത്തപക്ഷത്തിൽ അഷ്ടമീതിഥിയും മൂലം നക്ഷത്രവും ഒരുമിച്ചു വരുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക