1. അഘോരപഥൻ, -പന്ഥി

    1. നാ.
    2. അഘോരപഥം സ്വീകരിച്ച ശൈവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക