1. അഘ്രയം

  1. വി.
  2. ഘ്രാണിച്ചുകൂടാത്ത, മണപ്പിക്കരുതാത്ത
  1. നാ.
  2. മദ്യം
 2. അകാര്യം

  1. നാ.
  2. ചെയ്യരുതാത്തത്, ചെയ്യാനരുതാത്തത്, ദുഷ്കൃത്യം, പാപം
 3. അക്രയം

  1. നാ.
  2. വിലയ്ക്കു വാങ്ങാതിരിക്കൽ
 4. അഗ്രിയം

  1. നാ.
  2. പ്രഥമഫലം, മുഖ്യഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക