1. അങ്കംവളപ്പാൻ

    1. നാ.
    2. ഒരു രോഗം, കരപ്പൻ, തീക്കരപ്പൻ, അഗ്നിവിസർപ്പം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക