1. അങ്കക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. പോരാളി
    3. തിറയാട്ടത്തിലെ ഒരു ദേവത (പ.മ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക