1. അങ്കത്തട്ട്1

    1. നാ.
    2. അങ്കംവെട്ടുന്നതിന് പലകകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതട്ട്
  2. അങ്കത്തട്ട്2

    1. -
    2. മടിത്തട്ട്.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക