1. അങ്കപാലി

    1. നാ.
    2. മടി
    3. മടിയിലുള്ള ഇരിപ്പ്, ആലിങ്ങനം
    4. വളർത്തമ്മ
    5. ഒരു ചെടി, വേദിക എന്ന ഗന്ധദ്രവ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക