1. അങ്കപാശം

    1. നാ.
    2. ചങ്ങലപോലെ അക്കങ്ങൾ തൊടുത്തെഴുതുന്ന അങ്കഗണിതക്രിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക