1. അങ്കലോപം

    1. നാ.
    2. ഗണിതം, വ്യപകലനം, കുറയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക