1. അങ്കവസ്ത്രം

    1. നാ.
    2. ഉത്തരീയം, രണ്ടാംമുണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക