1. അങ്കി1

  1. വി.
  2. അങ്കത്തോടുകൂടിയ, അടയാളമുള്ള
 2. അങ്കി2

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം ചെണ്ട, തുടി
 3. അങ്കി3

  1. നാ.
  2. അംഗത്തിൽ ധരിക്കുന്നത്, മുഴുക്കുപ്പായം
  3. എഴുന്നള്ളിപ്പിനുള്ള ജീവത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക