1. അങ്കുരിത

  1. വി.
  2. അങ്കുരിച്ച, മുളച്ച
  3. ഉണ്ടായ, സംഭവിച്ച
 2. അങ്കൂരിത

  1. -
  2. അങ്കുരിത.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക