1. അങ്കുശബന്ധം

    1. നാ.
    2. കാവ്യത്തിലെ ചിത്രബന്ധങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക