1. അങ്കൂരം

  1. നാ.
  2. അങ്കുരം
 2. അങ്കുരം1

  1. നാ.
  2. വെള്ളം
  3. നാമ്പ്, കൂമ്പ്, കിളുന്ന്
  4. പ്രാരംഭാവസ്ഥ
  5. രോമം
  6. രക്തം
  7. ഒരുഹസ്ത മുദ്ര
  8. കുരു, പരു
 3. അങ്കുരം2

  1. നാ.
  2. നങ്കൂരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക