1. അങ്കൂർ, അങ്കോർ

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം മുന്തിരിപ്പഴം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക