1. അങ്കോലിക

    1. നാ.
    2. അങ്കപാലിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക