1. അങ്ങത്തെ

    1. -
    2. അങ്ങത്ത എന്നതിൻറെ സംബോധന, പ്രതിഗ്രാഹിക, സംബന്ധിക എന്നിവയിൽ ഓരോന്നിലെയും രൂപം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക