1. അങ്ങാടിക്കൂലി

    1. നാ.
    2. അങ്ങാടിയിലെ കടയുടെ കരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക