1. അങ്ങാടിഭോഗം

    1. നാ.
    2. അങ്ങാടിക്കൂലി, ചന്തക്കരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക