1. അങ്ങാടിമരുന്ന്

    1. നാ.
    2. അങ്ങാടിയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതും ഉണങ്ങിയതുമായ ഓഷധികൾ (താരത, പച്ചമരുന്ന്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക