1. അങ്ങിങ്ങ്

    1. അവ്യ.
    2. അവിടെയും ഇവിടെയും വിരളമായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക