1. അങ്ങേത്

    1. നാ.
    2. അപ്പുറത്തുള്ളത്, അടുത്ത വീട്
  2. അങ്ങത്, അങ്ങേത്

    1. നാ.
    2. അടുത്തത്, അടുത്ത വീട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക