1. അചക്ഷുസ്സ്

    1. വി.
    2. കണ്ണില്ലാത്ത, കാഴ്ചയില്ലാത്ത
  2. ആചക്ഷുസ്സ്

    1. നാ.
    2. പണ്ഡിതൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക