1. അചണ്ഡി

  1. വി.
  2. കോപമില്ലാത്തവൾ
  3. ഇണങ്ങിയ പശു
 2. അചണ്ഡ

  1. വി.
  2. ക്രൂരയല്ലാത്ത, കോപമില്ലാത്ത, ശാന്തമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക