1. അചലലിംഗം

    1. നാ.
    2. സ്ഥിരമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ശിവലിംഗം, സ്ഥാവരലിംഗം, ക്ഷേത്രത്തിലെ വിമാനം, ഗോപുരം ആദിയായവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക