1. അചലാബ്ധിനാഥൻ

    1. നാ.
    2. കുന്നലക്കോനാതിരി (സംസ്കൃതീകൃതരൂപം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക