1. അചാപല്യം

    1. നാ.
    2. ഇളക്കമില്ലായ്മ, ഉറപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക