1. അചാലനം

    1. നാ.
    2. ഇളക്കമില്ലായ്മ, ഉറച്ചനില

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക