1. അചികിത്സ്യ

    1. വി.
    2. ചികിത്സിച്ചു ശമിപ്പിക്കാനാകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക