1. അചിന്ത്യ

    1. വി.
    2. ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക