1. അചുംബിത

    1. വി.
    2. ചുംബിക്കപ്പെടാത്ത
    3. ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത, പുതിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക