1. അചൈതന്യം

    1. വി.
    2. ബോധമില്ലായ്മ, അറിവില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക