1. അച്ചച്ചോ

    1. വ്യാ.
    2. അദ്ഭുതം ഭീതി മുതലായവയെ കുറിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക