1. അച്ചടയാളം

    1. നാ.
    2. തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക