1. അച്ചടിക്കരു

    1. നാ.
    2. അച്ചടിക്കാൻ അക്ഷരമുദ്രയുള്ള ആണി അല്ലെങ്കിൽ ലോഹത്തകിട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക