1. അച്ചിക്കൊതിയൻ

    1. നാ.
    2. ഭാര്യയിൽ അമിതമായ ആസക്തിയുള്ളവൻ, പെൺകോന്തൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക