1. അച്ചിട്ട

    1. വി.
    2. അച്ച്ൽ ഇട്ടതുപോലെയുള്ള, മാറ്റമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക