1. അച്ചുപിഴ

    1. നാ.
    2. അച്ചടിത്തെറ്റ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക