1. അച്ചോ

    1. വ്യാ.
    2. അദ്ഭുതം, വ്യസനം, അനുകമ്പ മുതലായവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക