1. അച്ഛന്ദസ്സ്

    1. വി.
    2. ഛന്ദോബദ്ധമല്ലാത്ത, ഗദ്യരൂപത്തിളുള്ള
    3. വേദം പഠിക്കാത്ത
    4. താന്തോന്നിയായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക