1. അച്ഛാദിത

    1. വി.
    2. മറയ്ക്കാത്ത
  2. ആച്ഛാദിത

    1. വി.
    2. മറയ്ക്കപ്പെട്ട, മൂടപ്പെട്ട, പുതയ്ക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക