1. അച്ഛിദ്രം

  1. വി.
  2. പഴുതില്ലാത്ത, കുറ്റമില്ലാത്ത, കേടില്ലാത്ത, ഹാനിയില്ലാത്ത
  1. അവ്യ.
  2. ഇടതടവില്ലാതെ
  1. -
  2. സുഖമായി, ക്ഷേമമായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക