1. അച്ഛിന്നപത്രം, -പർണം

    1. നാ.
    2. ശാഖോടം എന്ന മരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക