1. അച്യുതം

    1. നാ.
    2. പന്ത്രണ്ടു കാണ്ഡങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു തരം കാവ്യം
    3. അത്തിമരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക