1. അച്യുത1

    1. വി.
    2. സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്നും ഇളകാത്ത, നാശമില്ലാത്ത
  2. അച്യുത2

    1. നാ.
    2. പാർവതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക