1. അജക

  1. നാ.
  2. ചെറിയ പെണ്ണാട്
  3. അജകാജാതം എന്ന നേത്രരോഗം
 2. അജിക

  1. -
  2. അജക.
 3. അജ്ജുക

  1. നാ.
  2. പണം സമ്പാദിക്കുന്നവൾ, വേശ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക