1. അജകർണം

    1. നാ.
    2. വേങ്ങ
    3. സാലം
    4. മരുത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക